Expertiză contabilă, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor, disponibilă acum la filialele CECCAR

 


Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a lansat o nouă publicație de mare utilitate, destinată îndeosebi stagiarilor din anul III – Expertiză contabilă.

Lucrarea, realizată de lect. univ. dr. Sergiu-Bogdan Constantin, cadru didactic la Academia de Studii Economice din București, și Florentina Pantazi, expert contabil și doctor în științe economice, analizează în patru capitole, așa cum se anunță încă din titlu, cele mai importante aspecte referitoare la expertiza contabilă.

În capitolul I – Abordări conceptuale privind expertiza contabilă – sunt redate aspecte privind conceptul de expertiză contabilă (definiție, trăsături, obiect, reglementări), tipurile de expertize (judiciare și extrajudiciare), persoanele care pot efectua expertize contabile, respectiv Normele nr. 1.044/2010 aplicabile misiunii de expertiză contabilă judiciară.
Articol complet îl puteți consulta în revista 
CECCAR Business Magazine.


Două publicații noi destinate stagiarilor, în curs de apariție la Editura CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) va lansa două noi publicații destinate stagiarilor, volumele urmând să fie disponibile spre vânzare la filialele CECCAR din întreaga țară.

Cartea Fiscalitate, ediția a II-a, revizuită şi adăugită, avându-i ca autori pe Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu şi Radu Ciobanu, este structurată în nouă capitole, care prezintă cele mai importante aspecte privind legislația fiscală actuală.

Într-un mediu legislativ în continuă schimbare, autorii şi-au propus să vină în ajutorul stagiarilor care se pregătesc să devină experți contabili sau contabili autorizați cu o serie de exemple practice şi ilustrații care, cu siguranță, fac înțelegerea şi aplicarea de zi cu zi a legislației fiscale mai uşoară, mai plăcută şi mai rapidă. În această lucrare găsiți cele mai frecvente cazuri cu care se întâlnesc cei ce lucrează în domeniul financiar-contabil, precum şi o ilustrare a modului lor de abordare. După o redare succintă a cerințelor legislative, o serie de exemple utile ajută la aprofundarea şi la punerea în practică a noțiunilor prezentate.

Lucrarea Finanţe și management financiar, scrisă de Elena Valentina Țilică şi Radu Ciobanu, conţine şase capitole, care abordează aspecte privind bazele managementului financiar, analiza financiară, valoarea în timp a banilor, analiza proiectelor de investiții, evaluarea întreprinderii şi piaţa de capital.

În prezent, finanțarea entităților economice constituie o preocupare legată de bugetare, prognoza financiară, managementul numerarului, administrarea creditelor, analiza investițiilor și atragerea de noi fonduri, totul cu scopul de a realiza o afacere destinată necesităților oamenilor din care să câștige atât clienții, cât și entitatea economică. Toate aceste elemente reprezintă concepte ale managementului financiar, care sunt explicate și analizate pe parcursul cărții.
 
 

Noi publicații pentru stagiarii CECCAR: Contabilitate și raportare financiară și Contabilitate managerială

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat două noi publicații: Contabilitate și raportare financiară, destinată stagiarilor din anii I și III, și Contabilitate managerială, utilă stagiarilor din anul I.

Ambele volume sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga țară, Contabilitate managerială, ediția a II-a, revizuită având prețul de 25 lei, iar Contabilitate și raportare financiară, ediția a II-a, revizuită – 30 lei.

În lucrarea Contabilitate și raportare financiară, autorii – Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela-Nicoleta Sahlian și Alina-Mihaela Irimescu – tratează, printre altele, atât teoretic, cât și practic, sfera de aplicare a raportării financiare, cadrul contabil românesc, contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor privind activele imobilizate (active non-curente), fiind analizate și aspecte privind contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor privind stocurile. Autorii abordează în acest volum și date ce țin de contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor privind creanțele și datoriile pe termen scurt, regularizările-cheltuieli și venituri în avans, respectiv de contabilitatea tranzacțiilor privind capitalurile proprii.

Un capitol al lucrării este dedicat întocmirii situațiilor financiare individuale, balanței conturilor și corectării erorilor, la fel ca în cazul întocmirii situațiilor financiare consolidate. De asemenea, volumul Contabilitate și raportare financiară oferă stagiarilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe necesare interpretării situațiilor financiare pe baza indicatorilor din bilanț și a celor privind contul de profit și pierdere, iar ultimul capitol este util în verificarea cunoștințelor.

Lucrarea Contabilitate managerială, ediția a II-a, revizuită, scrisă de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela Artemisa Calu și Andreea Gabriela Ponorîcă, este structurată în nouă capitole, care abordează politicile contabile privind determinarea costurilor și rezultatelor, tipurile de costuri, particularitățile privind determinarea acestora sau utilizarea costurilor în luarea deciziilor pe termen scurt.
 
 

 

 

Contabilitatea altor tipuri de entităţi, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) pune la dispoziția stagiarilor o nouă publicație de mare utilitate – Contabilitatea altor tipuri de entităţi.

Lucrarea, realizată de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Liviu-Marian Matac, Ileana Nișulescu-Ashrafzade, Aurelia Ștefănescu şi Adriana Tiron-Tudor, sub coordonarea Adrianei Florina Popa, analizează în patru capitole cele mai importante aspecte referitoare la contabilitatea bancară, contabilitatea instituțiilor publice, contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial şi contabilitatea în partidă simplă.

În capitolul I – Contabilitatea bancară – sunt redate aspecte privind contabilitatea sistemului bancar din România, a decontărilor intrabancare și interbancare şi a operațiunilor cu clientela, în timp ce capitolul II – Contabilitatea instituţiilor publice – prezintă instituțiile publice și procesul bugetar, practicile și particularitățile în înregistrările contabile din acest tip de entități şi situațiile financiare întocmite de acestea.

Capitolul III – Contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial – abordează cadrul legislativ al constituirii şi funcţionării acestor persoane juridice, organizarea şi conducerea contabilităţii, tratamentele contabile specifice şi întocmirea și prezentarea situațiilor financiare de către persoanele juridice fără scop patrimonial.

Cel de-al IV-lea capitol – Contabilitatea în partidă simplă – descrie categoriile de persoane care aplică reglementările privind contabilitatea în partidă simplă, registrele și documentele financiar-contabile utilizate în scopul conducerii acestui tip de contabilitate, regulile privind arhivarea şi păstrarea documentelor financiar-contabile, inventarierea patrimoniului şi redă aspecte legate de trecerea la organizarea contabilității pe baza regulilor în partidă dublă.

Lucrarea conţine numeroase exemple practice şi teste de autoevaluare și este disponibilă la filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 30 lei.
 

 

    “Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014".

  •  Lista publicaţiilor oferite spre vânzare la sediul filialei( Click pentru detalii)

 

  •  APARIŢII EDITORIALE:

Anul 2011:

v    ÎNTREBĂRI şi STUDII DE CAZ privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat ( cadrul general)", Ediţia a IV - a, revizuită şi adăugită

v      Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili 

v     Iniţiere în evaluarea întreprinderilor, editia a IV -a 

v     Standardul profesional nr. 21 - Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare

v      Standardul profesional nr. 22 - Misiunea de examinare a contabilitîţii, întocmirea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare, ediţia a IV - a 

v     Standardul profesional nr. 37 - Misiunea de evaluare a întreprinderilor

v      Standardul profesional nr. 40 - Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii  unei firme membre C.E.C.C.A.R. 

v     Valoare Preţ. Cost şi Evaluare în contabilitate 

                Anul 2010:

v      Analiza şi diagnostic financiar - contabil ediţia a III - a 

v      Contabilitate Financiară şi de Gestiune 

v      Contabilitatea instituţiilor de credit, a instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistem bancar 

v      Contabilitate şi control de gestiune

v     Ghid practic de aplicare A REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE aprobate prin OMFP nr.3055/2009

v      Intrebări şi studii de caz privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat 

v      Managementul pieţelor de capital 

v       Principalele sancţiuni prevăzute în legislaţia financiar - fiscală 

v      Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS - IFRS, ediţia a IV -a , vol II: 

v      Standardul profesional nr. 34 - Serviciile fiscale 

v       Studiu Comparativ între reglementările contabile din România (OMFP NR. 3055/2009 şi IFRS pentru IMM) 

v      Valorificarea raportărilor financiare 

                Anul 2009:

v      Cartea Auditului de Calitate în domeniul serviciilor contabile 

v      Cartea Expertului Contabil şi a Contabilului Autorizat 

v      Ghid de utilizare a Standardelor Internaţionale de Audit în auditarea întreprinderilor mici şi mijlocii 

v       IFRS pentru IMM - uri 

v      Intrebări şi Studii de Caz privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat 

v       Manualul de Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, vol I si   vol II 

v      Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS - IFRS, vol I, edţia a IV - a  

v      Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 

v       Standardul profesional nr. 35 - Expertizele contabile 

                Anul 2008:

  v      Actualizare suplimentară a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară  

  v       Congresul profesiei contabile din România 

  v       Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile 

  v      Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS -IFRS vol 3

  v      Standardul profesional nr. 22 -  Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare

  v      Standardul profesional nr. 23 - Activitatea de cenzor în societăţile comerciale  

                Anul 2007:

  v       Codul etic naţional al profesioniştilor contabili 

  v      Contabilitate de gestiune 

  v      Standardul profesional nr. 24 - Misiunile de audit financiar 

  v      Standardul profesional nr. 36 - Misiunile de audit intern 

  v       Teorie şi practici contabile privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare 

                 Anul 2006:

  v      Auditul intern al instituţiilor publice: teorie şi practică 

  v      Convergenţa contabilităţii publice din România la Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 

  v      Sisteme contabile comparate 

  v       Standardul profesional nr. 39 - Misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor 

  v       Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 

  v      Viaţa contabilă a întreprinderii 

                 Anul 2005:

    v       Solutii practice de eficientizare a activitatilor si de crestere a performantei organizationale 

                 Anul 2004:

    v       Norme metodologice  privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziuni, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale 

                  Anul 2003:

    v     Controlul fiscal si auditul financiar - fiscal  

 

 

A aparut sub licenta IFAC Manualul de Standarde Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public.

  

 

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009